۰۵شهریور ۱۳۹۶

با خرید محصولات LEGO MIL و خلق ایده های مختلف برای طراحی سازه های جدید به قید قرعه در مسابقه بزرگ شهر توپ و جوایز مختلف آن شرکت نمایید فیلم های مسابقه لگومیل را به آیدی @ballcity_sale_manager ارسال کنید.